RDW Voertuiginformatie grootste hergebruikte overheidsbron van Nederland

Hergebruik van overheidsgegevens krijgt  zowel in Nederland als daarbuiten veel aandacht. Onder de noemer Open Data zijn er verschillende ontwikkelingen om door de overheid verzamelde data weer ter beschikking te stellen aan de burger. Op 31 mei 2012 organiseert het Platform Open Data in het Beatrix Theater te Utrecht een bijeenkomst voor hergebruikers van overheidsdata. Tijdens deze bijeenkomst ben ik door de organisator ECP gevraagd om een informatiebron toe te lichten waar ik de meeste kennis van heb: RDW kentekenregister. Deze bron is in overheidsland ook wel bekend onder de noemer BRV oftewel Basisregistratie Voertuig. Bij de voorbereidingen op deze discussie kwam ik tot een conclusie die nog niet eerder zo op mijn netvlies was beland: RDW kentekenregister behoort tot de grootste hergebruikte overheidsbron van Nederland. Een conclusie die maar weinig mensen binnen en buiten mijn branche weten. In deze blogposting wil ik daarom toelichting geven over het succesvolle en innovatieve hergebruik van deze databron.


Wat is Open data?

In het kort komt de gedachte achter Open Data hier op neer:

Vrije toegang tot informatie is in een democratie onmisbaar en informatie is uiteindelijk gegrond in data. De publieke sector genereert enorme hoeveelheden data over uiteenlopende onderwerpen, waaronder mobiliteit, infrastructuur, onderwijs en zorg. Veel van die data worden al decennialang minutieus verzameld en bewaard. Helaas worden data vaak opgeslagen in ondoordringbare silo’s waardoor ze ontoegankelijk blijven voor (her)gebruik of visualisatie – soms zelfs binnen de eigen organisatie. Daarmee blijven veel kansen onbenut. (bron)

Mede door de stand der techniek kan deze data steeds makkelijker ontsloten worden. De aanhangers van Open Data gaan er vanuit dat nieuwe toepassingen op basis van deze data de samenleving verrijkt en dat deze nieuwe toepassingen nooit gemaakt/bedacht zouden worden de “eigenaar” van de data zelf.

Hergebruik van basis registraties

In de discussie over Open data passeren veel (mogelijke) datasets de revue. Veelal zijn dat lokale of provinciale datasets. Ter beschikking stellen van data uit basisregistraties is minder gebruikelijk en wordt door de “eigenaren” als lastig ervaren.

Er zijn ook andere basisregistraties die eigenlijk al jarenlang hergebruik van hun registraties faciliteren. In het geval van Kadaster is de uitlevering van data zelfs een wezenlijk onderdeel van hun financieringsmodel.

Het is daarom niet vreemd dat een partij als Kadaster worstelt met het onderwerp Open data, alhoewel ze tegenwoordig ook de eerste stappen op dit vlak zetten mede gefinancierd door hun opdrachtgever Ministerie van I&M.

Hergebruik RDW Voertuiginformatie

Ook andere basis registraties hebben al vroegtijdig stappen gezet om haar data ter beschikking te stellen aan afnemers. Een voorloper op dat gebied was RDW. Deze organisatie beschikt over een databron waarin alle in Nederland geregistreerde voertuigen zijn opgenomen.

Al ver voor de hedendaagse hergebruikdiscussie stelt RDW afnemers (zowel aan andere overheidsdiensten als aan enkele partijen binnen de automobielbranche) in staat om op basis van het RDW Kentekenregister dataproducten en diensten te maken. Om afname controleerbaar en verifieerbaar te houden heeft de opdrachtgever van RDW (tegenwoordig Ministerie van I&M) gebruiksrechten voor de diverse private partijen opgesteld. Deze partijen hebben hiervoor een officiële beschikking van het Ministerie gekregen die voortvloeit uit het zogenaamde Reglement verwerking gegevens kentekenregister.

Op basis van deze gebruiksrechten “verrijken” partijen (“Informatieproviders of Commercial re-user” genoemd) de gegevens uit het kentekenregister om met deze producten toegevoegde waarde voor de markt te creëren. Door innovatief hergebruik hebben deze partijen voor de automobielbranche en verzekeringsbranche vele producten en diensten ontwikkeld die een enorm efficiëntievoordeel opleveren.

Ook andere overheidsbronnen maken steeds actiever gebruik van de bestanden van RDW. De volgende infographic uit RDW jaarverslag 2010 laat dat duidelijk zien:

NOOT: Deze cijfers zijn vastgesteld aan de kant van RDW. Bij voertuigbranche is het aantal hergebruikte records door de informatieproviders nog vele maken hoger.

Vernuftige code

Het Nederlandse kentekensysteem is eigenlijk uniek in Nederland. Er bestaat namelijk geen enkel ander systeem in Nederland waar je met 6 karakters (de streepjes van een kenteken doen niets feitelijk) miljoenen objecten uniek en definitief kan definiëren. Feitelijk is een kenteken in Nederland een verkorte code voor het chassisnummer (die zijn meestal 17 karakters lang). Andere coderingssystemen zoals Postcode + huisnummer, telefoonnummers, burgerservicenummers, kadastrale nummers zijn langer dan 6 karakters.

Kenteken van TVR sportauto

De kracht van de eenvoudige code is dat het zichtbaar is en makkelijk te herkennen en te onthouden. Daarnaast is deze eenvoudige code te gebruiken als koppelveld tussen verschillende databronnen. Een situatie die in omringende landen geen gemeengoed is.

Toegevoegde waarde

Met de basisgegevens van RDW zijn veel zaken rondom het voertuig te benoemen en/of vast te stellen, maar het volstaat niet altijd om alle processen efficiënt te ondersteunen. Informatieproviders hebben veel tijd en moeite gestoken in het koppelen van RDW gegevens met andere databronnen om deze processen zo optimaal mogelijk te ondersteunen met informatie.

Door deze koppelingen zijn bijvoorbeeld importeurs in staat om zeer actueel hun marktaandeel ten opzichte van concurrerende merken te bepalen op basis van statistieken. Hiermee zijn zowel importeurs als dealers in staat te besparen op marketingkosten, omdat gegevens nu gebaseerd zijn op complete feiten in plaats van onderbuikgevoelens of steekproefsgewijze verzameling van informatie.

Een andere veel gebruikte toepassing is het ondersteunen van het onderhoud en reparatie van voertuigen. Door slimme koppelingen is nu eenvoudig het juiste merk, model en uitvoering van een voertuig te bepalen. Voor een autobedrijf en zijn toeleveranciers is het hiermee veel gemakkelijker geworden om direct het juiste onderdeel te bestellen. Dit proces zou overigens nog verder verfijnd kunnen worden, waarmee flinke besparingen bereikt kunnen worden. Op basis van het chassisnummer van een voertuig is exact na te gaan welk onderdeel benodigd is. Als de overheid hergebruik van door RDW verzamelde chassisnummers vrijer zou geven, zou de branche bijvoorbeeld in zijn geheel nog meer transportkilometers kunnen besparen. Vooral op het gebied van het aantal retourzendingen zou veel bereikt kunnen worden.

Hergebruik van RDW voertuiginformatie gekoppeld met andere voertuiginformatiebronnen heeft er mede voor gezorgd dat elke verzekeringsmaatschappij tegenwoordig met beperkte zoeksleutel (veelal is kenteken voldoende) een verzekeringspremie kunnen berekenen. Als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld websites van Duitse autoverzekeraars, is de situatie in Nederland vele malen vriendelijker voor consumenten. Buitenlandse informatieproviders zijn sowieso jaloers op de situatie in Nederland qua hergebruik overheidsinformatie. Er zijn bijna geen andere landen in de wereld te benoemen die over een zo gestructureerd en gedetailleerd actuele voertuiginformatie kunnen beschikken. Hierna volgt een voorbeeld: de stappen die een consument in Duitsland moet doorlopen om een verzekeringsofferte  aan te vragen.

Online berekening autoverzekering op allianz.de

Voor zowel bedrijven als consumenten was het van grote toegevoegde waarde dathergebruik van RDW voertuiginformatie eenvoudig beschikbaar kwam en ook blijft. Een van de eerst bekende voorbeelden waren de onderdelen bestel CDROMS die het complete  kentekenbestand gelinkt aan onderdelencatalogi bevatten. De publiekelijk toegankelijke kentekeninformatie via VWE.nl, RDW.nl, (etc) hebben in grote mate voorzien in het bieden van transparantie en terugdringen van fraude voor zowel koper als verkoper van voertuigen.

Ook de innovatieve SMS-dienstverlening van Carspotter is gebaseerd op hetzelfde hergebruik. Met de opkomst van mobiel internet en de smartphones is een heel nieuw distributiekanaal ontstaan voor ontsluiting van informatie. Ook via de ontsluiting van voertuiginformatie via dit kanaal zijn er diverse voorbeelden van succesvol hergebruik te melden.

ikenteken screenshot
ikenteken screenshot

Zo zijn de apps als IKenteken (van informatieprovider VWE) of Kenteken opzoeken (samenwerking van appbouwer App-it-up en informatieprovider A2SP)  al honderdduizenden keer gedownload en hebben de gebruikers van deze apps al miljoenen keren informatie bevraagd over een voertuig. Zo is op 26 april een nieuwe versie van IKenteken gelanceerd en in bijna 3 weken later staat de transactieteller alweer op 324047 kentekenbevragingen.

Conclusie

Hergebruik van overheidsinformatie in de vorm van Open data blijkt maatschappelijk een goede zaak. Door de mogelijkheid die het ministerie van I&M bied ten aanzien van het uitleveren van voertuiggegevens door zowel door de RDW als informatieproviders is er een zeer competitieve informatiemarkt ontstaan die ervoor heeft gezorgd dat commercieel hergebruik van voertuiginformatie de grootste is geworden in Nederland.

Het succes is af te meten aan de honderden miljoenen bevragingen die gekoppeld en verrijkt uitgeleverd worden. Het is een feit dat de gezamenlijke informatieproviders meer dan € 50 miljoen omzet genereren. Dit bedrag betalen hun klanten via abonnementen en transactiekosten omdat zij hiervoor gemak en tijdwinst realiseren. Het ligt daarom voor de hand dat de gezamenlijke klanten van deze providers de factor 10 winst behalen op hun abonnementskosten. Deze eenvoudige berekening toont aan dat de producten van de providers de voertuigbranche minimaal € 500.000.000 efficiëntievoordeel opleveren.

Eén antwoord op “RDW Voertuiginformatie grootste hergebruikte overheidsbron van Nederland”

Reacties zijn gesloten.