CO2-uitstoot, euro-klasse, energielabels en andere emissieklassen – wat is er allemaal te gebruiken op kentekenniveau?

Vorige week werd bekend dat Gemeente Utrecht ten behoeve van de verbetering luchtkwaliteit in hun stad allerlei plannen heeft. 1 van de plannen gaat over het verbieden van toegang tot het centrum voor vervuilende auto’s. In het voorstel wordt actief gebruik gemaakt van de term euro-klassen. Viavia kreeg ik daar veel vragen over. In deze posting een poging om enig licht op deze materie vanuit registratie van voertuiggegevens te geven.

Gemeente Utrecht wensen

In de Ontwerp-uitvoeringsprogramma van gemeente Utrecht worden aan diverse aspecten van verbetering luchtkwaliteit aandacht gegeven. In paragraaf 5.1.1 wordt het volgende gesteld voor personenauto’s:

Voor personenvoertuigen stelt het college verschillende maatregelen voor, uiteenlopend van subsidies voor schonere auto’s, tot aan het invoeren van een milieuzone voor personenvoertuigen in het centrum van Utrecht.

Particuliere eigenaren van personenvoertuigen zullen financieel worden gestimuleerd om de voertuigen die een relatief hoge uitstoot hebben te vervangen door een schonere variant. Uitgangspunt is om de meerkosten voor vervanging tot een minimum te beperken. Daarnaast zal op 1 januari 2015 een milieuzone voor personenvoertuigen, naar voorbeeld van andere Europese landen zoals Duitsland, worden ingevoerd, waarbij de volgende vervuilende categorieën uit de binnenstad worden geweerd:

– personenvoertuigen diesel Euro 3 of ouder.

– personenvoertuigen benzine van Euro 0 of ouder.

(Nb. de APK-keuring zegt niets over deze vervuilingcategorieën.)

In de tekst wordt ook gesproken over een stimuleringsregeling voor

Om de bewoners van Utrecht tegemoet te komen zal in 2013 een sloop/stimuleringssubsidie worden aangeboden, waarbij bewoners een subsidiebedrag van gemiddeld € 1.250,= tegemoet kunnen zien als zij hun personenvoertuig laten slopen en vervangen door een schoner exemplaar (Euro 6 diesel of Euro 3 benzine of schoner). Bewoners van het milieuzonegebied die een voertuig bezitten dat niet aan de toelatingseisen voldoet komen in aanmerking voor een compensatiesubsidie van circa € 500,=, indien ze besluiten hun voertuig van de hand te doen. Deze subsidie is te combineren met de stimuleringssubsidie indien ze een schoner voertuig (Euro 6 diesel, Euro 3 benzine of schoner) aanschaffen. De nadere uitwerking van de milieuzone personenvoertuigen zal in goed overleg met de andere overheden plaatsvinden, om uniformiteit in Nederland na te streven. Hierbij zullen we gebruik maken van de ervaringen uit andere Europese landen.

Kortom, er wordt actief gesproken over euro-klassen van geregistreerde voertuigen. Ook worden de Duitse milieuzones aangehaald.

Duitse milieuzones

In 2008 heeft Duitsland de zogenaamde Umweltzones geintroduceerd. In deze zones mogen afhankelijk van gewenste luchtkwaliteitsverbetering bepaalde auto’s op straffe van een boete niet meer binnenrijden. Dit wordt gereguleerd door het uitgeven van 3 types umweltplakettes : groen – geel – rood.

umweltplakette

In Duitsland hebben ze zogenaamde Schadstoffgruppe gemaakt. Deze tabel is ook toepasbaar op voertuigen uit het buitenland:

schadstoffgruppen-tabel

Ook in Duitsland wordt voor zowel bedrijfswagens (lkw) als personenauto’s (pkw) van euro-klassen gebruik gemaakt.

Euro-klassen in Nederland

In Nederland is het gebruik van euro-klassen benamingen niet erg in gebruik bij personenauto’s. Bij vrachtwagens (vaak ook vanwege internationale handel) is dit wel gebruikelijker om te gebruiken. Aangezien milieuzones in diverse gedaantes ook voor Nederland interessant zou kunnen zijn, is al in 2008 door het Ministerie opdracht gegeven aan RDW om een uitvoeringstoets te doen over de registratie van euro-klassen op kentekenniveau in Basisregistratie Voertuigen. In de toets wordt overigens niet gesproken over euro-klassen, maar over vervuilingscategorien en emissie-klassen.

In dit stuk wordt uitgebreid beschreven wat de herkomst en gebruik van euro-klassen is in Nederland. In dit stuk wordt met name ingegaan op het feit dat voor een belangrijk gedeelte van het Nederlandse wagenpark rekenregels verzonnen moeten worden om de juiste emissie-klassen te bepalen (zie hoofdstuk 5).

Ook werd bepaald dat er geen wettelijk kader was/is voor vastlegging emissie-klassen, waardoor RDW niet bevoegd zou zijn. Hierdoor zouden mogelijke bezwaren op juridische gronden plaatsvinden.

Het gewenste wetgevingstraject is volgens mij later stilgelegd/uitgesteld door een andere ontwikkeling, namelijk juiste registratie van CO2-uitstoten.

Euro-klassen in buitenland

Als de expert op het opmaken van de juiste voertuigdocumenten voor herregistratie voertuigen in andere landen heeft mijn werkgever veel ervaring met euro-klassen. Er zijn en waren namelijk diverse landen die importbeperkingen op basis van euro-klassen voor zowel personenauto’s als bedrijfswagens legden/leggen. Omwille van juiste herregistratie heeft VWE al jarenlang logica ontwikkeld om ook voor personenauto’s de juiste euro-klassen te bepalen.

Deze informatie wordt ook ontsloten op de publiek toegankelijke site van VWE: http://www.vwe.nl/Diensten-Producten/Alle-diensten/Kentekeninformatie-opvragen.aspx

milieugegevens-vwe

CO2-uitstoten

In 2008/2009 werd er 2 andere ontwikkelingen actueler: Anders betalen voor mobiliteit en ombouw BPM. In beide trajecten werd het differentieren van voertuigen op basis van hun uitstoten belangrijk. Hierbij kwam CO2 uitstoten in zicht. Hiervoor werd wederom door het Ministerie aan RDW een uitvoeringstoets gevraagd. Dezelfde auteurs als bij euro-klassen hebben daarbij hun kennis en kunde toegepast.

Ik heb geen informatie over de besluitvorming tussen euro-klassen en/of co2-uitstoten, maar het feit is wel dat in de jaren daarna alle nieuwe fiscale regelingen (bijtelling, BPM, MRB) gebaseerd zijn op CO2-uitstoten, ook in plaats van energielabels. Mijn persoonlijke gevoel is dat de dekkingsgraden van CO2-uitstoten qua registratie bij personenauto’s dusdanig beter was dan euro-klassen

Energielabels

Tot een aantal jaar geleden was het gebruik van energielabels ook leidend bij diverse fiscale maatregelen. Energielabels bij personenauto’s zijn in Nederland echter relatieve labels. Het basisidee is namelijk dat nieuw te verkopen voertuigen in verschillende groottes worden gegroepeerd en binnen deze groepen worden de gemiddelde uitstoten/verbruiken bepaald. Ten opzichte van deze gemiddelde en een bepaalde coefficient worden alle auto’s voor een bepaald jaar ingedeeld. De labels per jaar worden ook als zodanig uitgegeven in zogenaamde brandstofverbruikboekje.

Dat betekent in praktijk dat een energielabel A uit 2003 (1e jaar energielabels) niet vergelijkbaar is met een energielabel A uit 2012. Voor nieuw te verkopen voertuigen is dat prima, maar niet om voertuigen te classificeren in schone, minder schone en vuile auto’s.

Euro-klassen, energielabels en CO2-uitstoten in kentekenregister 2013

RDW registreert op kentekenniveau in 2013 zeer veel gegevens. Deze zijn inzichtelijk op de website van RDW zelf: https://ovi.rdw.nl/ . De benaming zijn in de loop der tijd wel lichtelijk gewijzigd. Emissiecode of emissieklasse heet nu milieuclassificatie. Energielabel wordt ook wel zuinigheidscategorie of zuinigheidslabel genoemd.

Bij mijn werkgever VWE maken we actief hergebruik van deze gegevens en hebben we ook nog zelf logica toegevoegd. In het geval van Gemeente Utrecht betekent dat dat er momenteel maar 1 punt in Nederland is waar de euro-klassen voor personenauto’s beschikbaar is. Als er een publiek-private samenwerking nodig is, dan hoor ik het graag 🙂

UPDATE 18 juli 2013: Deze week is door de Minister een deel van een wetsvoorstel ingetrokken die gaat over de bevoegdheid die RDW zou hebben gekregen om emissieklassen vast te stellen. De Minister is van mening dat doorvoeren van deze wijziging de reducering van administratieve lasten niet gelukt zou zijn. Andere reden is dat er officieel geen enkele gemeente een formeel verzoek bij de Minister heeft gedaan om dit soort gegevens te gaan registreren. De Minister stelt nu voor om voor bepaling van de emissieklassen een ander veld te gebruiken die op elk kentekenbewijs al aanwezig is, namelijk Datum eerste toelating Internationaal (ook wel bouwjaar in volksmond genoemd).

2 antwoorden op “CO2-uitstoot, euro-klasse, energielabels en andere emissieklassen – wat is er allemaal te gebruiken op kentekenniveau?”

Reacties zijn gesloten.